“Samen ondernemen”

Samen met ondernemers bouwt Écart aan onderscheidende, sterke en gezonde bedrijven. Écart investeert voor de lange termijn en met een gezonde financieringsstructuur. Door actieve ondersteuning te bieden, brengt Écart haar kapitaal, sectorkennis en netwerk optimaal samen. 

De focus van Écart

Door de onbepaalde looptijd kan Écart een stabiele partner zijn voor de lange termijn. De ondernemer heeft zo tijd om het opgestelde businessplan te realiseren. Sinds 2015 is het beleid van Écart sectorgericht. Dat betekent dat er uitsluitend geïnvesteerd wordt in middelgrote Nederlandse bedrijven in de sectoren Dienstverlening, Verpakkingen en Software. Écart begeleidt de groei van een beperkt aantal bedrijven, zodat iedere onderneming de juiste aandacht kan krijgen. 

Écart specialiseert zich in de volgende ontwikkelingsfasen:

 • ondernemers die behoefte hebben aan groeifinanciering
 • ondernemers die voor de financiering van een overname aanvullend risicodragend vermogen nodig hebben
 • familiebedrijven waar een herplaatsing van het aandelenkapitaal actueel is voor verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen
 • bedrijfsovernames door management van buitenaf (Management buy-ins)
 • bedrijfsovernames door een of meerdere leden van het zittende management (Management buy-outs)

Bij hoge uitzondering investeert Écart in jonge, snelgroeiende bedrijven. Een duidelijk trackrecord van het management en mee-investering in liquide middelen zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

Investeren en groeien

Écart investeert voor eigen rekening en risico. In combinatie met het aandelenkapitaal, verstrekt Écart achtergestelde leningen om zo de vermogensstructuur van de onderneming te optimaliseren. De hoogte van de investeringen varieert van 2 miljoen tot 8 miljoen euro per deelneming. Indien nodig vinden er meerdere investeringsrondes plaats.

Het vooruitzicht om zelfstandig de rol van investeerder te kunnen vervullen, staat voor Écart voorop. Samen met een andere partij investeren is mogelijk, op voorwaarde dat dit voor de onderneming van toegevoegde waarde is. Waarbij Écart graag een meerderheidsbelang verwerft.

Criteria 

Het selectie- en investeringsproces wordt bij iedere mogelijke investering zorgvuldig doorlopen. De positie van de onderneming, de kwaliteit en betrokkenheid van het management en een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen staan daarbij centraal.

In de gesprekken zal Écart een mening vormen over de investering, de potentie van het product of de dienst, de marktontwikkelingen, de organisatie en het management en de financiële positie. Bij een deelneming dienen de rendementsperspectieven goed te zijn en het management dient een bewezen trackrecord te hebben in de branche. 

Daarnaast is het management bereid een aanzienlijk deel in liquide middelen te investeren of heeft dit al gedaan. Om te kunnen beoordelen of gesprekken over een mogelijke participatie zinvol zijn, heeft Écart inzicht nodig in de volgende documenten:

 • een curriculum vitae van het management
 • het businessplan
 • een overzicht van de huidige aandeelhouders en financiers
 • de laatste jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
 • een prognose voor het lopende jaar
 • een begroting van het benodigde risicodragende vermogen
 • de mate waarin het management, de aandeelhouders en financiers bereid zijn dit in te vullen

Investeringsproces

Naar een partnership

Bij het besluiten tot een investering wordt een intentieverklaring opgesteld. In deze verklaring worden de uitgangspunten van de toekomstige samenwerking vastgelegd. Het investeringsvoorstel wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen van Écart. Bij een positieve uitkomst worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een participatieovereenkomst. Deze overeenkomst is de basis van de toekomstige samenwerking.

Een due diligence onderzoek is een standaard onderdeel van het selectie- en investeringsproces. Hierbij worden de verstrekte commerciële, financiële, juridische en fiscale gegevens op juistheid getoetst.

Het management en Écart benoemen ieder een commissaris. In voorkomende gevallen kan een raad van commissarissen worden ingesteld. Er vindt een statutenwijziging plaats waarin wordt opgenomen dat de partijen belangrijke besluiten gezamenlijk nemen. Tussen het management, de onderneming en de aandeelhouders worden heldere afspraken gemaakt. Dit alles om de voorwaarden te scheppen waaronder het management en Écart hun expertise maximaal kunnen inzetten. 

Hoe gaat Écart te werk?